ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคัดกรองและระบุปริมาณสารพิษและยาเสพติดโดยเทคโนโลยีไบโอชิพ (Biochip Array Technology) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 12 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 17 ธันวาคม 2561
 
 
 
     
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ใหม่ล่าสุด
ประกาศ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคัดกรองฯ
เอกสารประกวดราคา

 
 

ลงเมื่อประกาศวันที่ 2018-12-12

มีผู้เข้าชมจำนวน27 ราย