ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสุรา 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,331 ตร.ม. โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง
 
 
 
     
 

ประกาศประกวดราคา
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 
 

ลงเมื่อประกาศวันที่ 2017-11-01

มีผู้เข้าชมจำนวน155 ราย