ร่างประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ e-bidding จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยสุรา 3 ชั้น สิ้นสุดวิจารณ์ 30 ตุลาคม 2560
 
 
 
     
 

ประกาศประกวดราคา (ร่าง)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ร่างเอกสารประกวดราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

 
 

ลงเมื่อประกาศวันที่ 2017-10-24

มีผู้เข้าชมจำนวน124 ราย