รายการวันที่เข้าชม
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ 2561 ไตรมาสที่ 32018-07-1031 ราย
คู่มือคำรับรองปฏิบัติราชการฯ ปี 2561 (Update)2018-05-2845 ราย
รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่2018-05-0461 ราย
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน2018-04-2437 ราย
ตัวชี้วัด 2561 รอบ 6 เดือน (แบบฟอร์ม)2018-04-0454 ราย