รายการวันที่เข้าชม
คู่มือคำรับรองปฏิบัติราชการฯ ปี 2561 (Update)2018-05-2833 ราย
รายงานผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561) โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่2018-05-0450 ราย
รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน2018-04-2430 ราย
ตัวชี้วัด 2561 รอบ 6 เดือน (แบบฟอร์ม)2018-04-0445 ราย
แบบฟอร์มรายงานโครงการ BudFin รายงานประจำเดือน2018-03-0838 ราย