รายการวันที่เข้าชม
แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัด ปี 2562 รอบ 6 เดือน รพธ.ชม.2019-03-0520 ราย
สรุปประเด็นการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (อธิบดีกรมการแพทย์) 11 ม.ค.622019-03-043 ราย
แบบฟอร์มรายงานผลโครงการ 2562 ไตรมาสที่ 12019-03-0126 ราย
แผนติดตามคำรับรองฯ ปี 25622019-02-1434 ราย
คู่มือการรายงานผลการดำเนินงานฯ โครงการสำคัญ สยพ.2019-02-124 ราย