รายการวันที่เข้าชม
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเสพติดฯ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)2016-09-01145 ราย
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่างประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเสพติดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-08-25103 ราย
สรุปผลการจัดซอื้จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ปีงบประมาณ 2559)2016-07-2194 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ปีงบประมาณ 2559)2016-06-13101 ราย
สรุปผลการจัดซอื้จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2559 (ปีงบประมาณ 2559)2016-06-1398 ราย