รายการวันที่เข้าชม
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเสพติดฯ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)2016-09-01119 ราย
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่างประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเสพติดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-08-2594 ราย
สรุปผลการจัดซอื้จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ปีงบประมาณ 2559)2016-07-2182 ราย
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (ปีงบประมาณ 2559)2016-06-1391 ราย
สรุปผลการจัดซอื้จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2559 (ปีงบประมาณ 2559)2016-06-1387 ราย