รายการวันที่เข้าชม
"ปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีประกวดราคา e-bidding รับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 9 กันยายน 2559 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 14 กันยายน 25592016-09-0964 ราย
ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 2 กันยายน 2559 สิ้นสุดคำวิจารณ์ 7 กันยายน 25592016-09-0271 ราย
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเสพติดฯ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding)2016-09-01128 ราย
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่างประกวดราคาจัดซื้อ เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเสพติดฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2016-08-2595 ราย
สรุปผลการจัดซอื้จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (ปีงบประมาณ 2559)2016-07-2184 ราย