รายการวันที่ผู้เข้าชม
นโยบายด้านส่งแวดล้อมและความปลอดภัยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่2017-06-26249 ราย
ข้อตกลงระดับการให้บริการ ( Service Level Agreement : SLA ) การให้บริการตรวจสอบสิทธิและประสานสิทธิการรักษาในผู้ป่วยยาเสพติด2017-03-15247 ราย
ข้อตกลงระดับการให้บริการ ( Service Level Agreement : SLA ) งานการให้บริการผู้ป่วยรับเมทาโดนระยะยาว ณ คลินิกฟ้าใหม่2017-03-15193 ราย
ข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) ฝ่ายการเงิน2017-03-15120 ราย
ทำบญครบรอบ 35 ปี2017-01-05114 ราย