1.คำอธิบายสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามลักษณงานที่ปฏิบัติ
2.แบบฟอร์ม IDP
3. ขั้นตอนการจัดทำ IDP
4. ตัวอย่าง การกรอก IDP
5. ตัวอย่าง การกรอก IDP