โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ค
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1 เพื่อให้พระสงฆ์และประชาชนทั่วไปได้รับการดูแลสุขภาพ และรับความรู้ต่างๆที่เกียวข้องกับสุขภาพ และสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์กับตนเองและผู้อื่นได้ โดยมีนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมงานสหวิชาชีพ ด้านการพยาบาล แพทย์ และเภสัชกร ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้บริการนอกสถานที่ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ วัดหนองปันเจียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 19 ราย

 
โครงการ"การอบรมฟื้นฟูความรู้บุคลากรในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด ที่มีภาวะโรคร่วมทางจิตเวชเรื่อง Crisis Interventions"
 
กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง "การฟื้นฟูความรู้บุคลากรในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด ที่มีภาวะโรคร่วมทางจิตเวชเรื่อง Crisis Interventions" เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยได้รับความรู้ มีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤติทางจิตเวช และสามารถปฏิบัติตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากอาจารย์วัลลี ธรรมโกสิทธิ์ และอาจารย์สาลิกา โค้วบุญงาม เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 14 ราย

 
อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรเรื่อง "ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ(Effective Ris
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กรเรื่อง "ระบบบริหารจัดการความเสี่ยง และการวิเคราะห์สาเหตุเพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ(Effective Risk Management and RCA)" ให้กับบุคลากรระดับปฏิบัติการ ของโรงพยาบาล โดยนายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภารณี ชวาลวุฒิ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล และกระตุ้นให้บุคลากรดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 8 ราย

 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่"
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โดยมีบุคลากรของโรงพยาบาลระดับหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน เข้าร่วประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบถึงหลักการ แนวคิด และวิธีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โดยร่วมกันกำหนดตัวชี้วัด ทั้งระดับผลลัพธ์ ระดับผลผลิต เพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในแผนระยะสั้น(5 ปี) แผนระยะปานกลาง(10 ปี) และแผนระยาว(15 ปี) ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 12 ราย

 
กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
 
นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงและสืบสานประเพณีวัฒธรรมทางพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ วัดหนองปันเจียง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 9 ราย

ดูกิจกรรมทั้งหมด