วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
 
วันนี้ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด" กิจกรรมในวันนี้มีการนำเสนอบอร์ดความรู้เรื่องยาเสพติด การตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก และการประกวดร้องเพลงประกอบลีลา ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 29 ราย

 
ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายร่วมกัน(MOU) ด้านการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และนางนภัสสรณ์ รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ได้ไปร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายร่วมกัน(MOU) ด้านการบำบัดแก้ไขฟื้นฟู กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ เพื่อให้การประสานงานระหว่างเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนมีคุณภาพ เด็กและเยาวชนได้รับประโยชน์จากการช่วยเหลือของเครือข่าย และไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๗ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 19 ราย

 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้หลักการบำบัดแบบ Acceptance and Commitment Therapy(ACT)
 
กลุ่มงานจิตวิทยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้หลักการบำบัดแบบ Acceptance and Commitment Therapy(ACT)" ให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขทั่วทุกภูมิภาคที่สนใจ โดยนพ.วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และในการนี้ได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าฝึกอบรม เมื่อวันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 24 ราย

 
โครงการอบรมเรื่อง "การจัดการขยะทุกประเภทและการควบคุมการติดเชื้อ(ICN)"
 
นายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง การจัดการขยะทุกประเภท และการควบคุมการติดเชื้อ(ICN) เพื่อให้สาระความรู้ด้านการจัดการขยะที่ถูกวิธีแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและเกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกาสะลองชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ วันที่ 7 มิถุนายน 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 10 ราย

 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยประจำสัปดาห์
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดและให้โอวาทแก่ผู้ป่วยที่เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีจนท.พยาบาลของรพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่เป็นวิยากรให้สาระความรู้ และความบันเทิง ณ ห้องประชุม"บัวระวง" อคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
มีผู้เข้าชมจำนวน 18 ราย

ดูกิจกรรมทั้งหมด