ต้อนรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ติดยาและสารเสพติด
 
วันนี้ 26 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลปีที่ 3 และอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานกระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่ติดยาและสารเสพติด โดยมีคุณลษิตา ศรีธรรมชาติ หัวหน้างานหอผู้ป่วยเอื้ออาทร บรรยายให้ความรู้ และพาคณะเข้าเยี่ยมชมกระบวนการบำบัดรักษาตามหอผู้ป่วยต่างๆ
มีผู้เข้าชมจำนวน 60 ราย

 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
 
สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 12 ราย

 
ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค ๕ และรองแม่ทัพน้อยที่ ๓ ตรวจเยี่ยมและฟังบรรยายสรุปด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้งสามด้าน(ด้านอำนวยการ ด้านการแพทย์ และด้านการพยาบาล) ต้อนรับและบรรยายสรุปด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพให้ พลตรีบุญยืน อินกว่าง รองแม่ทัพน้อยที่ ๓ รอง ผอ.ศมพ.อ.อมก๋อยและคณะ นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส. ภาค ๕ และคณะ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 14 ราย

 
นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมืองเป็นประธาน ในการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
 
นายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมืองเป็นประธาน ในการจัดประชุมคณะกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ สถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เพื่อรับรองสถานพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน ๑๓ จังหวัด ยกเว้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 12 ราย

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่"
 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) สำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่" โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน และทีมงานพยาบาลของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลเป็นวิทยากรให้ความรู้ทั้ง 2 รุ่น วันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 20 ราย

ดูกิจกรรมทั้งหมด