ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
 
บุคลากรของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ นำโดยนายพิทักษ์ สุริยะใจ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 99 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 3 ราย

 
กิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 51
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเสริมสร้างแรงจูงใจสำหรับผู้เข้ารับการบำบัด ครั้งที่ 51 จำนวน 180 คน โดยมีนางศรีพรรณ สว่างวงค์ หัวหน้างานวิชาการพยาบาล กล่าวเปิดกิจกรรม และทีมงานด้านการพยาบาลและสหวิชาชีพ ให้ความรู้และดำเนินกิจกรรมในหัวข้อเรื่อง "หลักการใช้ทักษะปฏิเสธ" เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดมีความรู้และทักษะในการปฏิเสธอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับสถานการณ์ เพิ่อให้สามารถหยุดการใช้ยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 4 ราย

 
ตลาดสีเขียว Green Market
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดสีเขียว Green Market จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษ และสินค้าอื่นๆ กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อทางราชการได้บริโภคอาหาร พืชผักที่สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งเป็นช่วยเหลือผู้มาจำหน่ายสินค้ามีรายได้เพิ่มเติม โดยมีนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 3 ราย

 
โครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 โดยมีนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ พร้อมทั้งออกกำลังกายหลังจากการสวดมนต์และเจริญสมาธิเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมนี้จัดทุกวันพุธ ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 5 ราย

 
โครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดโครงการเสริมพลังคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ด้วยการสวดมนต์ เจริญสมาธิของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ปี 2562 โดยมีนายประสาน รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์และเจริญสมาธิ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 5 ราย

ดูกิจกรรมทั้งหมด