การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โยคะบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด(Yoga Therapy to Support Recovery From Drug Addiction)สำหรับพยาบาลและที
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โยคะบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด(Yoga Therapy to Support Recovery From Drug Addiction) สำหรับพยาบาลและทีมสหวิชาชีพ ครั้งที่ 2 โดยนายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม และทีมวิทยากรจาก The Japan Yoga Therapy Society ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนำโดยท่านอาจารย์ Kazuo Kimura ประธานสมาคม วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้พยาบาลและทีมงานสหวิชาชีพได้รับการเรียนรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตนเองและผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาล มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จำนวน 40 คน เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมบัวระวง(พุทธรักษา)ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 77 ราย

 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษา ประจำปี 2562
 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดรักษา ประจำปี 2562 โดยนางนภัสสรณื รังสิเวโรจน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธาน เพื่อให้ผู้ป่วยที่กำลังรับการบำบัดรักษาได้มีส่วนร่วม และได้แสดงศักยภาพความสามารถในการทำกิจกรรมที่จัดขึ้น มีการประกวดทำกระทงประเภทสวยงาม ประกวดทำส้มตำลีลา ร้องเพลง จำหน่ายสินค้ากาดมั่วครัวฮอม และทำซุ้มประตูป่า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามบริเวณลานเสาธง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 29 ราย

 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ นำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
 
นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ ได้นำเสนอผลงานการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล หัวหน้างานหอผู้ป่วยที่นักศึกษาเข้าไปฝึกปฏิบัติงาน เข้าร่วมรับฟังและช่วยชี้แนะในบางเรื่องที่นักศึกษาได้นำเสนอมาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง)ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 18 ราย

 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน
 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 จำนวน 21 คน จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ พร้อมทังบรรยายสรุปภาพรวมของโรงพยาบาลและปฐมนิเทศ ก่อนเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยใน ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2562 นอกจากนี้ยังร่วมพิธีถวายพวงมาลา และร่วมร้องเพลงมาร์ชพยาบาล เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า เนื่่องในวันพยาบาลแห่งชาติ เมื่่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกปีบ(กาสะลอง)ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 19 ราย

 
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่จัดกิจกรรม "ร่วมใจน้อมเกล้าเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ"
 
นายแพทย์วรพงษ์ สำราญทิวาวัลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรม "ร่วมใจน้อมเกล้าเทิดพระเกียรติสมเด็จย่าเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ" โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีการร่วมทำบุญตักบาตร ถวายพวงมาลา ปลูกต้นดอกปีบ และร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพยาบาล เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับพยาบาลที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอกปีบ (กาสะลอง)ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญยารักษ์เชียงใหม่
มีผู้เข้าชมจำนวน 22 ราย

ดูกิจกรรมทั้งหมด