tch@tch.go.th 0 5213 5078
  81. รายชื่อผู้มีสิทธิประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : ประกาศรายชื่อผุ็มีสิทธิสอบนักจัดการงานทั่วไป.pdf
  : 16-12-2019
  441
  82. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
  : 191129154416.pdf
  : 28-11-2019
  625
  83. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่่องบัญชีรายชื่่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : 191128104000.pdf
  : 27-11-2019
  302
  84. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (พนักงานราชการตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
  : นวก คอมพิวเตอร์.pdf
  : 20-11-2019
  282
  85. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการครรเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : พนง ช่วยเหลือคนไข้.pdf
  : 20-11-2019
  298
  86. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พนง ช่วยเหลือคนไข้.pdf
  : 17-11-2019
  278
  87. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวันเวลาสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พรก นวก คอมพิวเตอร์.pdf
  : 17-11-2019
  313
  88. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : ประกาศขึ้นบัญชี พกส พยาบาลวิชาชีพ.pdf
  : 29-10-2019
  356
  89. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  : ประกาศขึ้นบัญชี พกส เจ้าพนักงานธุรการ.pdf
  : 24-10-2019
  342
  90. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : พกส.pdf
  : 24-10-2019
  316
  91. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : ประกาศขึ้นบัญชี พรก นักวิเคราะห์.pdf
  : 24-10-2019
  343
  92. รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
  : ประกาศรับสมัคร พนง ช่วยเหลือคนไข้.pdf
  : 24-10-2019
  362
  93. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2
  : 191018162443.pdf
  : 17-10-2019
  397
  94. ประกาศกรมการแพทย์เรื่องผู้มีสิทธิ์์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
  : 191017144247.pdf
  : 16-10-2019
  362
  95. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถ และกำหนดวันเวลาสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  : ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์.pdf
  : 14-10-2019
  470
  96. รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
  : รับสมัคร พรก นวก คอมพิวเตอร์.pdf
  : 09-10-2019
  356
  97. ประกาศรับสมัครบุคลากรปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานนวดแผนไทย 2 อัตรา
  : รับสมัครนวดแผนไทย.pdf
  : 03-10-2019
  280
  98. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
  : 190930164500.pdf
  : 29-09-2019
  339
  99. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัี่วไป
  : 190925161035.pdf
  : 24-09-2019
  505
  100. ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
  : 190925161214.pdf
  : 24-09-2019
  436